Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (kehtiv) | Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! 
Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida!
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13012
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Materiaalse põhivara liik Rea kood Aasta alguses
soetus-
maksumuses
(eelnevad aastad kokku)
Sissetulek (sh uued soetusmaksumuses) Väljaminek Aasta lõpul
soetusmaksu-
muses
Akumuleeritud
kulum
Aasta lõpul
jääkmaksu-
muses
Müük
(müügihinnas)
müük
(soetus-
maksumuses)
mahakantud
(soetus-
maksumuses)
muud (sh ümber-klassifitseerimine)
1 2 3 4 5 6 = 1+2-3-4-5 7 8 = 6-7 9
Immateriaalne põhivara 01                                    
   sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 02                                    
Materiaalne põhivara (read 04+05+06+09+10+11+14+15+16) 03                                    
Hooned ja rajatised 04                                    
Maa 05                                    
Kinnisvarainvesteering (read 07+08) 06                                    
   sh hooned ja rajatised 07                                    
   sh maa 08                                    
Transpordivahendid 09                                    
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 10                                    
Masinad, seadmed ja inventar 11                                    
   sellest meditsiiniseadmed 12                                    
      sh kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmed 13                                    
Lõpetamata ehitus 14                                    
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 15                                    
Muu materiaalne põhivara 16