Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
12611 T12611V1R01 = T12612V13R01 + T12612V14R01 Tabelis 1 esitatud teostatud hindamiste arv kokku peab olema võrdne tabelis 2 esitatud naiste ja meeste summaga.
12612 T12611V1R11 + T12611V1R12 + T12611V1R13 <= T12612V13R01 + T12612V14R01 Hindamise tulemusena statsionaarse-, ambulatoorse hooldusravi või hoolekande teenuste vajajate summa tabelis 1 peab olema väiksem või võrdne tabelis 2 esitatud naiste ja meeste summaga