Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2009-2010) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T9011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr. Summa
A B 1
TEGEVUSKULUD KOKKU (read 49+60+69+71+100+111+115+126+129) 048    
Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid (read 50+52+53) 049    
       Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 050    
          sh veri ja vere preparaadid 051    
       Meditsiinitarvikud 052    
       Meditsiinilised materjalid (read 54+…+59) 053    
          filmid, reaktiivid 054    
          proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 055    
          meditsiinilised gaasid 056    
          meditsiiniline kuluinventar 057    
          ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 058    
          muud 059    
Ostetud tööd ja teenused (read 61+62) 060    
       Ostetud meditsiiniteenused 061    
       Ostetud mittemeditsiiniteenused (read 63+ … +68) 062    
          sh nõustamine 063    
          sh raamatupidamis- ja audiitoriteenused 064    
          sh toitlustamine 065    
          sh pesupesemine 066    
          sh transport 067    
          sh muud 068    
Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 069    
       sh meditsiiniseadmed 070    
Majanduskulud (read 72+73+74+79+84+86+92+93+94+95+96+98+99) 071    
    Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 072    
    Kinnistute, hoonete ja ruumide rent 073    
    Infotehnoloogia (inventar, teenused, rent) 074    
      sh riistvara 075    
      sh tarkvara 076    
      sh andmeside teenused, arendustöö, muud infotehnoloogilised kulud 077    
      sh infotehnoloogiaga seotud remont ja hoolduskulu 078    
    Transpordivahendite rent ja ülalpidamine 079    
      sh kütus ja määrdeained 080    
      sh varuosad, remont ja hooldus 081    
      sh sõidukite rent 082    
      sh muud sõidukite ülalpidamise kulud (sh kindlustus) 083    
    Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite ja infotehnoloogia rent)) 084    
      sh meditsiiniseadmete rent 085    
    Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 086    
      meditsiiniseadmed 087    
      masinad ja seadmed 088    
      kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 089    
      vooditarvikute kulu 090    
      töö- ja eririiete kulu 091    
    Toitlustamine 092    
    Pesupesemine 093    
    Lähetused 094    
    Koolituskulu 095    
    Esinduskulu 096    
      sh annetused, sponsorlus 097    
    Tervise valdkonna uurimis- ja arendustööd 098    
    Mitmesugused kulud, sh bürootarvikud ja muud lühiajalised nõuded 099    
Kulum ja allahindlus (read 101+102+110) 100    
    Immateriaalse põhivara kulum 101    
    Materiaalse põhivara kulum (read 103+104+105+106+109) 102    
      sh hooned ja rajatised (k.a kinnisvarainvesteeringute kulum) 103    
      sh transpordivahendid 104    
      sh arvutid ja arvutisüsteemid 105    
      sh masinad, seadmed ja inventar 106    
        sellest meditsiiniseadmed 107    
          sh. kapitalirendilepinguga omandatud meditsiiniseadmete kulum 108    
      sh muu materiaalne põhivara 109    
    Käibevara allahindlus 110    
Tööjõukulud (read 112+113+114) 111    
    töötasu 112    
    sotsiaalmaks 113    
    töötuskindlustusmaks 114    
Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 116+…+124) 115    
    Immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 116    
    Materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 117    
    Ühingute ja liitude liikmemaksud 118    
    Tegevuslitsentsid 119    
    Saastetasu 120    
    Vee erikasutuse tasu 121    
    Trahvid 122    
    Viivisekulud 123    
    Muud maksud ja kulud 124    
      sellest käibemaks 125    
Finantskulu (read 127+128) 126    
    Intressikulu 127    
    Muud finantskulud 128    
Erakorralised kulud 129    
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 48) 130