Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2010) | Tabeli "6. Ambulatoorsed abordid Tabel 6.2 Ambulatoorsed abordid" tingimused 

Tabeli 6. Ambulatoorsed abordid Tabel 6.2 Ambulatoorsed abordid tingimused

Nr Tingimus Erandid
1588 r01 = r02 + r03 + r04  
1590 r01 >= r05  
2917 v1 >= v2  
3120 r01 >= r06  
3121 r01 >= r07