Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2006-2007) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr Summa Märkused
A B 1 2
TEGEVUSKULUD KOKKU (read 49+60+69+71+99+110+114+115+126+129) 048        
    Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid (read 50+52+53) 049        
        Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 050        
            sh veri ja vere preparaadid 051        
        Meditsiinitarvikud 052        
        Meditsiinilised materjalid (read 54+ ... +59) 053        
            filmid, reaktiivid 054        
            proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 055        
            meditsiinilised gaasid 056        
            meditsiiniline kuluinventar 057        
            ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 058        
            muud 059        
    Ostetud tööd ja teenused (read 61+62) 060        
        Ostetud meditsiiniteenused 061        
        Ostetud mittemeditsiiniteenused (read 63+ ... +68) 062        
            sh nõustamine 063        
            sh raamatupidamis- ja audiitoriteenused 064        
            sh toitlustamine 065        
            sh pesupesemine 066        
            sh transport 067        
            sh muud 068        
    Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 069        
            sh meditsiiniseadmed 070        
    Majanduskulud (read 72+73+74+76+81+87+92+93+94+95+97) 071        
        Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 072        
        Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 073        
        Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite rent)) 074        
            sh med.seadmed rent 075        
        Infotehnoloogia (inventaar ja teenused) 076        
            sh riistvara 077        
            sh tarkvara 078        
            sh andmeside teenused, arendustöö, muud infotehnoloogilised kulud 079        
            sh infotehnoloogiaga seotud remont ja hoolduskulu 080        
        Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 081        
            meditsiiniseadmed 082        
            masinad ja seadmed 083        
            kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 084        
            vooditarvikute kulu 085        
            töö- ja eririiete kulu 086        
        Transpordivahendite ülalpidamine 087        
            sh kütus ja määrdeained 088        
            sh varuosad, remont ja hooldus 089        
            sh sõidukite rent 090        
            sh muud sõidukite ülalpidamise kulud (sh kindlustus) 091        
        Toitlustamine 092        
        Pesupesemine 093        
        Lähetused 094        
        Esinduskulu 095        
            sh annetused, sponsorlus 096        
        Mitmesugused kulud, sh bürookulu ja muud lühiajalised nõuded 097        
            sh tervise valdkonna uurimis- ja arendustööd 098        
    Kulum ja allahindlus (100+101+109) 099        
        Immateriaalne põhivara kulum 100        
        Materiaalne põhivara kulum (102+103+104+105+108) 101        
            sh hooned ja rajatised 102        
            sh transpordivahendid 103        
            sh arvutid ja arvutisüsteemid 104        
            sh masinad, seadmed ja inventar 105        
                sellest meditsiiniseadmed 106        
                    sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmete kulum 107        
            sh muu materiaalne põhivara 108        
        Käibevara allahindlus 109        
    Tööjõukulud (read 111+112+113) 110        
        töötasu 111        
        sotsiaalmaks 112        
        töötuskindlustusmaks 113        
    Koolituskulu 114        
    Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 116+ ... +124) 115        
        Immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 116        
        Materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 117        
        Ühingute ja liitude liikmemaksud 118        
        Tegevuslitsentsid 119        
        Saastetasu 120        
        Vee erikasutuse tasu 121        
        Trahvid 122        
        Viivisekulud 123        
        Muud maksud ja kulud 124        
            sellest käibemaks 125        
    Finantskulu (read 127+128) 126        
        Intressikulu 127        
        Muud finantskulud 128        
    Erakorralised kulud 129        
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 48) 130