Vormi Rasedad ja sünnitajad (2005-2006) juhend

Vali keel:

"RASEDAD JA SÜNNITAJAD" 2005

Sotsiaalministri 14. veebruari 2005.a. määrusega nr 16 "Tervishoiustatistiliste
aruannete vormid ning nende esitamise kord" kehtestatud aruande juhend


Aruande täidavad kõik tervishoiuasutused, kus on sünnitusosakond või günekoloogiakabinet rasedate teenindamiseks. Lisaks neile täidavad aruande vastavad osad ka perearstid, kes jälgivad rasedaid ja/või tegelevad pereplaneerimisalase nõustamisega.

Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpooltoodud täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele.

1. osa. Naiste arstiabi
Tabel 1. Rasedad - täidetakse rasedakaardi alusel.
Veerud 2 ja 3 - andmed rasedate kohta, kes võeti arvele aruandeaasta jooksul.
Kui v1 + v2 - v4 - v5 - v7 - v8 > v9, on vaheks arvelt lahkujad.

Tabel 2. Rasedus ja kontraseptsioon
Rida 10 - perearstid ei täida; teised toovad sünnituse või abordiga lõppenud raseduste osas välja rasedad, keda vaatas läbi perearst või sisearst.
Rida 12 - aasta lõpul arvel naisi emakasisese spiraaliga - kaasa arvatud hormoonspiraaliga. Kui puudub arvestus, siis näidatakse naiste arv, kellele on aasta jooksul paigaldatud emakasisene vahend ja aasta jooksul kontrollis käinud naiste arv, kellele emakasisene vahend on paigaldatud eelnevatel aastatel.
Rida 13 - aasta jooksul kasutanud hormonaalset kontraseptsiooni - näidatakse nii pille kasutanud kui ka implantaate ja süstitavaid depoopreparaate kasutanud naiste üldarv, mitte retseptide arv. Kordusretseptide puhul läheb arvesse üks kord kalendriaasta jooksul.
Rida 14
- näidatakse aruandeaastal (ajaliselt, ülekantult ja enneaegselt) sünnitanud naiste sünnituseelsete külastuste arv.

2. osa. Sünnitusabi.

Aruande osad 2-4 täidavad vaid sünnitusabi osutavad (osutanud) tervishoiuasutused.
Tabel täidetakse sünnituste registreerimise žurnaali (ka elektroonilise) alusel.

Ridade 03 ja 04 puhul järgida vastavust RHK-10 koodidele.
Rida 03 - iseeneslike e spontaansete üksiksünnituste arv (RHK-10 kood O80), välja arvatud abistatud üksiksünnitused (O81, O82, O83).
Rida 04 - näidatakse mitmiksünnituste arv. (RHK-10 kood 084). Kui sündis rohkem kui 2 last (kolmikud, nelikud jne), tuleks neist teavitada järgmise taseme andmekogujat (asutusel maavalitsust), et oleks võimalik jälgida seost sünnituste (sünnitajate) arvu ja vastsündinute (elusalt ja surnult sündinute) arvu vahel.

3. osa. Vastsündinute andmed.

Kontrollseoseid:
        Rida 01 > rida 02
        Rida 01 > rida 05
        Rida 01 >/= rida 06
        Rida 03 > rida 04

Kontrollseoseid aruannete vahel:
        Rida 03 =/> rida 08/veerg 1 aruande "Haigla" 10. osas tabelis 2


4. osa. Vastsündinute haigestumine.

Tabeli täitmise aluseks on vastsündinute žurnaal (ka elektrooniline), kuhu kantakse kõik diagnoositud haigused.
Andmed täidetakse eraldi vastsündinute kohta sünnikaaluga kuni 999 grammi ja sünnikaaluga 1000 ja enam grammi.

Elavatel lastel näidatakse kõik haigused, mida nad põevad.
Kui laps sureb, näidatakse ainult põhidiagnoos - lahangu korral patoanatoomiline põhidiagnoos; kui ei lahata, siis lõplik kliiniline diagnoos.
Surnult sündinud näidatakse patoanatoomilise põhidiagnoosi järgi.

Kontrollseoseid:
        Rida 01         Rida 01 = rida 37 veergudes 2, 3, 6, 7, 8, 9
        Rida 05 =/> read (06+09+…+17) veergudes 1, 4, 5
        Rida 05 = read (06+09+…+17) veergudes 2, 3, 6, 7, 8, 9
        Veerg 2 > veerg 3
        Veerg 6 > veerg 7
        Veerg 6 >/= veerg 8
        Veerg 5 > veerg 7

Kontrollseoseid osade vahel:
        Rida 01/veerg 9 = rida 03 aruande 3. osas

Kontrollseoseid aruannete vahel:
        Rida 01/veerud (3+8) < aruande "Haigla" 4. osas rida 26.0
        Rida 01/veerud (1+4) = aruande "Haigla" 4. osas rida 1.0/veerud (1+3+5+8) + rida 22.0/veerud (1+7) + rida23.0/veerud (1+7) - aruande "Haigla" 1. osas veerud (5+6+7)