Tabel: 1. Tulud (eurodes)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu liik Rea nr. Summa
A B 1
Eelmise aasta tulem 000 leia(periood=eelmine,T8011R130V1) + leia(periood=eelmine,T9011R130V1)
TULUD KOKKU (read 02+08+15+20+33) 001    
    Tulud riigieelarvest (read 03+04+07) 002    
        põhivara sihtfinantseerimine 003    
        sh tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine 004    
                sh kiirabi finantseerimine 005    
                sh ravikindlustuseta isikute eest 006    
        sh ennetustegevuseks 007    
    Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 09+ ... +14) 008    
        raviteenus (k.a. perearsti pearaha) 009    
        hooldusravi 010    
        taastusravi 011    
        ennetus (sh koolitervishoid) 012    
        põhivara sihtfinantseerimine (k.a perearsti baasraha) 013    
        muud 014    
    Laekumised kohalikult omavalitsuselt 015    
        sh põhivara soetuseks 016    
        sh tervishoiuteenuste finantseerimiseks 017    
                sh ravikindlustuseta isikute eest 018    
                sh hooldusravi teenuse osutamise eest 019    
    Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 020    
        tervishoiuasutustelt 021    
        rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 022    
                sh annetused 023    
        juriidilistelt isikutelt 024    
                sh annetused 025    
         füüsilistelt isikutelt 026    
                sh annetused 027    
                sh visiiditasu 028    
                sh voodipäeva tasu 029    
                                sh hooldusravi eest 030    
                sh tasulised teenused 031    
                                sh hooldusravi teenuse eest 032    
    Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 033    
        sh koolitustulu 034    
        sh tulu ravimiuuringutest 035