Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2009) | Tabeli "4. Ambulatoorne abi" tingimused 

Tabeli 4. Ambulatoorne abi tingimused

Nr Tingimus Erandid
1151 v3 >= v4 r05
1215 v1 >= v3 r05
1216 v5 >= v6 r03;r06
1217 v6 >= v7 r03;r06
1414 r01 >= r02  
2821 v1 >= v2 r05
2822 v2 >= v4 r05
3011 r01v1  
3012 r01v2  
3015 r01v5  
3016 r01v6  
3021 r02v1  
3022 r02v2  
3025 r02v5  
3026 r02v6  
9001 r04 >= r05 + r06+ r07  
9111 v1-v2-v3+v4 >= 0 r05