Vormid | Vorm: Verekeskus (2013) | Tabeli "1. Ametikohad" tingimused 

Tabeli 1. Ametikohad tingimused

Nr Tingimus Erandid
7002 v1=v2+v4+v5+v6+v7  
10045 V2>=V3