Vormi Psüühika- ja käitumishäired (2005-2007) juhend

Vali keel:

"PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED"
Sotsiaalministri 14 veebruari 2005. a määrusega nr 16 "Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord" kehtestatud aruande juhend


Aruande täidavad kõik psühhiaatriahaiglad ja tervishoiuasutused, kus töötavad psühhiaatrid.
Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda täpselt tabelite päistest. Lapsed määratletakse vanusrühmaga 0-14 aastat.
Ühtlasi järgida allpooltoodud täpsustusi ning veenduda, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele.

Psüühika- ja käitumishäirete kodeerimine (tabelid 1-4).
Kodeerimise aluseks on Rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni, RHK-10 5. peatükk: "Psüühika- ja käitumishäired: kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised".
RHK-10-s tähistab kõiki psüühikahäireid koodi esimene sümbol (F): Häired on jagatud 10 gruppi, millele viitab koodi teine sümbol (numbrid 0-9). Koodi kolmas sümbol viitab konkreetsele psüühikahäirete grupile (nt: foobsed ärevushäired - F40) või psüühikahäirele (nt: depressiivne episood - F32). Paljudel juhtudel on RHK-10 psüühikahäirete tähistamiseks kasutatud neljandat või isegi viiendat sümbolit.
Statistika lähtub üldjuhul esimesele kohale paigutatud häirest. Kuna RHK-10 lubab kasutada korraga mitut koodi, siis on oluline nende õige järjestus. Esimesele kohale (põhidiagnoos) tuleb märkida see häire, mis on vahetuks arsti juurde pöördumise põhjuseks ja ravi aspektist kõige olulisem. Tavaliselt on see olemasolevatest häiretest ka kõige raskem.
        Näiteks: 1) raske depressiivne episood (F32.2) ja sotsiaalfoobia (F40.1)
                2) alkoholdeliirium (F10.4 ja alkoholsõltuvus (F10.2).

1. osa. Ambulatoorsel ravil viibinud.
Veerg 1 - sisaldab kõiki aruandeaastal ambulatoorselt ravitud või konsulteeritud isikuid (isikute arv).
Veerg 10 - vaegurite arv psüühikahäirete tõttu (veerust 1)
Selleks, et antud tabel hõlmaks kõiki ambulatoorselt konsulteeritud isikuid ja võimaldaks hinnata ambulatoorse tegevuse mahtu, on tabelisse lisatud read 113 (närvisüsteemihaigused) ja 115 (psüühiliselt terved):
Rida 113 - närvisüsteemhaigused - võib kasutada haiguste ja häirete kodeerimisel ainult siis, kui närvisüsteemihaigusega ei kaasu psüühikahäireid. Psüühikahäirete esinemisel kasutada F-koode ja psüühikahäirele vastavat diagnoosi.
Rida 115 - psüühiliselt terved - täidetakse juhul, kui isikul esineb mõni muu kehaline haigus või häire ning psüühikahäired puuduvad.
Rida 116 - ambulatoorselt konsulteeritud või ravitud isikute kogusumma.
Kontrollseoseid:
        Veerg 1 = veerud (2 + 3 + 4 + 5)
        Veerud 2, 3, 4 ja 5 =/> vastavalt veerud 6, 7, 8 ja 9
        Rida 13 =/> read (01 + 04 + ... + 10)
        Rida 31 = read (14 + 15 + 18 + 20 + 22 + 25 + 27)
        Rida 40 =/> read (32 + ... + 37)
        Rida 61 = read (41 + 42 + 47 + 52 + 57 + 60)
        Rida 78 =/> read (62 + 66 + 70 + 71 + 73 + 74 + 77)
        Rida 87 =/> read (79 + 82 + ... + 86)
        Rida 94 = read (88 + ... + 93)
        Rida 103 = read (96 + ... + 100 + 102)
        Rida 111 = read (104 + ... + 110)
        Rida 112 = read (13+31+40+61+78+87+94+95+103+111)
        Rida 116 = read (112 + 113 + 115)

NB! Psüühika- ja käitumishäirete grupi summeerimisel jäetakse arvestamata need read, mille number on aruande vormil esitatud taandega ja/või kaldkirjas, tähistamaks alljaotust "sealhulgas".

Kontrollseoseid aruandega "Tervishoiuasutus" (kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater)
        Read (16+19)/veerus 8 = aruande "Tervishoiuasutus" osas 5.1. rida 6.1/veerg 8
        Read (16+19)/veerus 9 = aruande "Tervishoiuasutus" osas 5.2. rida 6.1/veerg 8

2. osa. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud.
Kontrollseoseid:
        Veerg 9 = veerud (1 + 3 + 5 + 7)
        Veerg 10 = veerud (2 + 4 + 6 + 8)
        Rida 11 = read (01 + ... + 10)

Kontrollseoseid aruande osade vahel
        Read 01 kuni 10 /veerus 9 = aruande 1.osas samad read RKH-10 koodi järgi /veerus 6
        Read 01 kuni 10 /veerus 10 = aruande 1.osas samad read RKH-10 koodi järgi /veerus 7

3. osa. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud.
Kontrollseoseid:
        Veerg 17 = veerud (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15)
        Veerg 18 = veerud (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16)
        Rida 11 = read (01 + ... + 10)
Kontrollseoseid aruande osade vahel
        Read 01 kuni 10 /veerus 17 = aruande 1.osas samad read RKH-10 koodi järgi/veerus 8
        Read 01 kuni 10 /veerus 18 = aruande 1.osas samad read RKH-10 koodi järgi/veerus 9

4. osa. Haiglas viibinute koosseis.
Veerud 1 kuni 4 - aruandeaastal psühhiaatriahaiglasse (või osakonda) saabunud isikud.
Veerg 3 - saabus antud diagnoosiga esmakordselt elus psühhiaatria haiglasse (või -osakonda)
Veerg 4 - on varem viibinud antud diagnoosiga psühhiaatriahaiglas (või -osakonnas), kuid sellel aastal on ta antud diagnoosiga haiglas esmakordselt.
Veerg 5 - väljakirjutatud - ei sisalda haiglas surnuid.
Veerg 7 - väljakirjutatute voodipäevade arv - ei sisalda haiglas surnute voodipäevi.
Veerud 9 ja 10 - haigete arv haiglas aruandeaasta lõpul (31. detsember).
Selleks, et antud osa hõlmaks kõiki statsionaarsel uuringul ja/või ravil viibinud isikuid ja võimaldaks hinnata statsionaarse tegevuse mahtu, on tabelisse lisatud read 113 (närvisüsteemihaigused) ja 115 (psüühiliselt terved).
Rida 113 - närvisüsteemhaigused - võib kasutada haiguste ja häirete kodeerimisel ainult siis, kui närvisüsteemihaigusega ei kaasu psüühikahäireid.
Psüühikahäirete esinemisel kasutada F-koode ja psüühikahäirele vastavat diagnoosi. Närvisüsteemihaigus (näiteks epilepsia) tuleb sellisel juhul teisele kohale.
Rida 115 - psüühiliselt terved - täidetakse juhul, kui isikul esineb mõni muu kehaline haigus või häire ning psüühikahäired puuduvad.
Rida 116 - statsionaarselt uuritud ja/või ravitud isikute kogusumma.

Kontrollseoseid:
        Rida 13 =/> read (01 + 04 + ... + 10)
        Rida 31 = read (14 + 15 + 18 + 20 + 22 + 25 + 27)
        Rida 40 =/> read (32 + ... + 37)
        Rida 61 = read (41 + 42 + 47 + 52 + 57 + 60)
        Rida 78 =/> read (62 + 66 + 70 + 71 + 73 + 74 + 77)
        Rida 87 =/> read (79 + 82 + ... + 86)
        Rida 94 = read (88 + ... + 93)
        Rida 103 = read (96 + ... + 100 + 102)
        Rida 111 = read (104 + ... + 110)
        Rida 112 = read (13+31+40+61+78+87+94+95+103+111)
        Rida 116 = read (112 + 113 + 115)
Psühhiaatriahaiglate puhul kehtib täiendavalt:
Kontrollseoseid "Haigla" aastaaruandega
        Rida 116/veerud (1+2) = "Haigla" 1. osa Ravivoodite kasutamine veerg 3
        Rida 116 veerg 5 = samas veerg 5
        Rida 116 veerg 9+10 = samas veerg 8
        Rida 116 veerg 8 = samas veerg 7

5. osa. Ametikohad.
Kontrollseoseid:
        Veerg 1 =/> veerg 2.
        Veerg 3 =/> veerg 4.

Kontrollseoseid aruandega "Tervishoiuasutus"
        Rida 01 = aruande "Tervishoiuasutus 3. osas rida 30
        Rida 04 = aruande "Tervishoiuasutus 3. osas rida 53


7. osa. Psühhiaatriaekspertiisid.
Kontrollseoseid:
        Veerg 3 = veerud (01+02)

8. osa. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul või statsionaarsel ravil viibinud isikud).
Veerg 1 intoksikatsioon - tüsistusteta joove; deliirium intoksikatsioonist; tajumishäiretega (illusioonid, hallutsinatsioonid, derealisatsioondepersonalisatsiooni elamused); kooma; krambid.
Veerg 2 kuritarvitamine - mittesõltuvuslik aine kasutamine viisil, mis kahjustab kehalist või psüühilist tervist.
Veerg 3 sõltuvus - esinevad sõltuvuse tunnused. Juhul kui ei ole kindlaid tõendeid sõltuvusest, tuleb patsient arvesse võtta veerus 2 (kuritarvitamine).
Veerg 4 võõrutusseisund ehk äge abstinents; tekib kasutatava aine annuse vähendamisel või katkestamisel.
Veerg 5 võõrutusdeliirium - seisund, mis tekib ägeda abstinentsi foonil ning kulgeb teadvuse ja tunnetushäiretega.
Veerg 6 muud psühhoosid - luululine, hallutsinatoorne, polümorfne, depressiivne või maniakaalne seisund.
Veerg 7 muud püsivad häired - isiksushäired, dementsus, amnestiline sündroom ja muud hilise tekkega psüühikahäired.

Kontrollseoseid:
        Veerg 8 = veerud (01 + ... + 07)
        Rida 11 = read (01 + ... + 10)


Kontrollseoseid tabelite 1, 4 ja 8 vahel
        Tabel 8 rida 01/veerg (1+2) ei ole > kui [tabel 1 rida 14/veerg 1] +[tabel 4 rida 14/veerg (3+4)]
        Tabel 8 rida 11/veerg (1+2) ei ole > kui [tabel 1 rida 14/veerg 1] +[tabel 4 rida 14/veerg (3+4)]
ja ei ole < kui tabel 1 rida 14/veerg 1
Üldreegel tabeli 8 kontrollseoste puhul:
1. Tabelis 8 ei saa sama haigust või häiret olla rohkem, kui näidatakse tabelis 1 ja 4 kokku.
2. Juhul kui puudub tabel 4, siis ei saa tabelis 8 sama haigust või häiret olla rohkem ega vähem kui on näidatud tabelis 1 (eeldades, et üks ja sama isik ei ole mitmekordselt aasta jooksul konsulteeritud isikute loetelus)