Vormi Päevaravi (2005-2006) juhend

Vali keel:


"PÄEVARAVI" 2005
Sotsiaalministri 14. veebruari 2005. a määrusega nr 16 "Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord" kehtestatud aruande juhend<
br>

Aruande täidavad kõik päevaravi ja päevakirurgia teenuse osutajad.

Päevaraviga on tegemist juhul, kui patsient, kes ravi või uuringute tõttu vajab jälgimist teatud tundide jooksul ravivoodis, lahkub õhtuks/ööks koju.

Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpooltoodud täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele.
Lapsed on määratletud vanusrühmaga 0-14 aastat, täiskasvanud vanusrühmaga 15 aastat ja vanemad.

1. osa. Ravivoodite kasutamine.
Tabeli täidavad nii ambulatoorse asutuse kui statsionaarse asutuse koosseisus töötavad päevaravi teenuse osutajad.
Ravi jätkamiseks statsionaari suunatud haige (nii oma kui teise haigla statsionaari) näidatakse veerus 5 "väljakirjutatud" kõigi väljakirjutatute hulgas
Voodipäevad näidatakse iga päeva kohta

2. osa. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi (lapsed).
Tabel täidetakse haiglast väljakirjutatute ning surnute kohta. Ei täideta tervete kohta

3. osa. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi (täiskasvanud).
Tabel täidetakse haiglast väljakirjutatute ning surnute kohta. Ei täideta tervete kohta.

4. osa. Päevaravi põhjus ja kestus.
Tabel täidetakse lõpliku kliinilise või patoanatoomilise põhidiagnoosi alusel. Kaasuvat haigust ei näidata.

Väljakirjutatute hulka (veerud 1 ja 7) ei arvata:
* inimesi, kes hospitaliseeriti uuringute tegemiseks, kuid kes osutusid terveteks. (Nende arv esitatakse tabeli all olevas reas 22.0 ).
* surnuid
Voodipäevade arvestamisel arvestatakse kõiki voodipäevi.
Tabelis näidatakse väljakirjutatute voodipäevi (veerud 2 ja 9) ja surnute voodipäevi (veerud 5 ja 12). Terveks osutunute voodipäevi näidatakse rida 22.0 (veerud 2 ja 9).

Kontrollseoseid:
Rida 1.0 = veeru "rea kood" alusel 0-ga lõppevate ridade summa alates rida 02.0 kuni rida 21.0
Read 2.0 - 20.0:
Iga 0-ga lõppev rida (veeru "rea kood" alusel) => selle rea allridade summa

5. osa. Abordid.
Kontrollseoseid:
Rida 01 = read (02 + 03 + 04)
Kontrollseoseid osade vahel:
Rida 01/veerg 1 =/> rida 13.1/veerg 1 aruande 6. osas

6. osa. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surmapõhjused.
Aruande täitmise aluseks on patoanatoomiline põhidiagnoos.
Rida 01 - kõik surnud rasedad, sünnitajad ja sünnitanud, k.a abordi ja emakavälise raseduse tõttu surnud.
Kontrollseoseid:
Rida 01/veerg1 = read (02 + … + 08)/veerg 1.
Veerg 1 = veerud (2 + 3 + 4)

7. osa. Kirurgiline töö.
Täidetakse nii statsionaarse- kui ambulatoorse asutuse päevakirurgia kohta.
Täidetakse lõpetatud haigusloo alusel.
Kirurgilised protseduurid kodeeritakse NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni, v. 1.6 (edaspidi NCSP) alusel.

Tabelis näidatakse kõik kirurgilised protseduurid , mis on kodeeritavad NCSP põhipeatükkide A - H, J - N, P, Q ja abipeatükkide T, Y alusel.
Põhipeatükkidega kirjeldatud protseduurid on antud tabelis selgemaks eristamiseks nimetatud operatsioonideks.

Kui üheaegselt läbiviidud kirurgiliste protseduuride jaoks ei leidu liitprotseduuri koodi, tuleb registreerida mitu koodi. Kirurgi poolt määratletakse põhiprotseduurina kõige ulatuslikum ja enam ressursikulu nõudev protseduur, mis registreerimisel märgitakse esikohale.

Kirurgiliste protseduuride arvus kajastuvad nii põhi - kui järgnevad protseduurid.
Kui patsiendile tehakse üheaegselt mitu protseduuri, siis opereeritute arvu veerus näidatakse ta ainult põhiprotseduuri real.

Surnute arvus näidatakse erinevalt varasematest aastatest kõik surnud, kelle surm oli tingitud kirurgilise protseduuri tüsistusest. Kui surnud patsiendile oli eelnevalt tehtud üheaegselt mitu protseduuri, siis surnute arvu veerus näidatakse ta ainult põhiprotseduuri real.

Reeglina kuulub madalama tasandi protseduuride arv ka kõrgema tasandi protseduuride arvu hulka. Nt. Vagotoomiate arv: rida 20.3.3 arvestatakse ka rea 20.3 ja 20.0 alla.

Erandiks on naissuguorganite peatükis (L) hüsterektoomiate arv (rida 25.1.3), mis dubleerib teisi ridu ja seetõttu ei arvestata kõrgema tasandi ridade alla.
Teised emaka operatsioonid on ühekordselt kajastatud. Eraldi on välja toodud hüsteroskoopilised ( rida 25.1.2), laparoskoopilised operatsioonid (rida 25.1.1) . Avatud jm meetodiga operatsioonid on detailsemalt lahti kirjutatud, kajastudes ridadel 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7, 25.1.8.
Erandiks on ka südame ja suurte torakaalveresoonte peatükis (F) kinnised südame-operatsioonid (rida14.5) ja kunstliku vereringega operatsioonid (rida 14.6), mis samuti dubleerivad teisi ridu ja seetõttu ei liideta südameoperatsioonide koguarvu (rida 14.0)

8. osa. Vältimatu kirurgia.
On kodeeritud RHK - 10 alusel. Kirurgilised protseduurid kajastatakse ka "Kirurgilise töö" (tabel 7) protseduuride hulgas kodeerituna NCSP alusel.