Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni) 
Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4012
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Materiaalse põhivara liik Rea kood aasta alguses
soetus-
maksumuses
Sissetulek Väljaminek Aasta lõpul
soetusmaksu-
muses
Aasta lõpul
jääkmaksu-
muses
Müük
(müügihinnas)
uued muud müük maha-
kantud
muud
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Immateriaalne põhivara 01                                    
Materiaalne põhivara (read 03+04+05+08+09+10+13+14+15) 02                                    
Hooned ja rajatised 03                                    
Maa 04                                    
Kinnisvarainvesteering (=read 06+07) 05                                    
      sh. hooned ja rajatised 06                                    
      sh. maa 07                                    
Transpordivahendid 08                                    
Arvutid ja arvutisüsteemid 09                                    
Masinad, seadmed ja inventar 10                                    
      sellest meditsiiniseadmed 11                                    
            sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmed 12                                    
Lõpetamata ehitus 13                                    
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 14                                    
Muu materiaalne põhivara 15