Vormi Tervishoiuasutus (2005) juhend

Vali keel:

"TERVISHOIUASUTUS" 2005

Sotsiaalministri 14. veebruari 2005. a määrusega nr 16 "Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord" kehtestatud aruande juhend


Aruande täidavad statsionaarset ja ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud, va kiirabi, vereteenistus, hambaravi- ja hambaproteesiasutused.

Lapsed on määratletud vanusrühmaga 0 -14 aastat (14 a 11 k)

31. detsembri seisuga täidetavad osad 1 - 3 tuleb täita 31. detsembril eksisteeriva asutuse poolt.
Aasta jooksul tehtud tööd näitavad osad 4 - 10 tuleb täita kõigil asutustel töötamise perioodi kohta.

Üldosa. Tegevuskoha aadress.
Kirjutatakse valla, linna või alevi nimi.
Kui asutus osutab teenust mitmel aadressil, täidetakse iga tegevuskoha kohta eraldi aruanne

Tervishoiuteenuse osutaja kood.
Tervishoiuametis antud kood, mis on ühele tervishoiuteenust osutavale juriidilisele isikule üks, isegi kui teenust osutatakse eri maakondades. (ei ole tegevusloa number ega a-veebi kood)

Tervishoiuteenuse osutamise alguskuupäev.
Kirjutatakse päev, kuu ja aasta (neljakohalise numbrina) Nt kui teenust hakati osutama viiendal märtsil 1999.a., märgitakse 05.03.1999

Lõpukuupäev täidetakse, kui asutus lõpetas teenuse osutamise aruandeaastal.

Üldosa täidetakse a-veebi esitaja lehel.

1. osa. Ambulatoorse arstiabi võimalused.
Ambulatoorse arstiabi võimalused täidetakse seisuga 31. detsember.

Üldarstiabi on ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.
Eriarstiabi on tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.
Kui tabelis on näidatud vastava arstiabi võimalused, peavad 3. osas olema näidatud vastavad ametikohad.

2. osa. Uuringu- ja ravivõimalused.
Uuringu- ja ravivõimalused täidetakse seisuga 31.detsember.

Märgitakse 1 juhul, kui antud asutus teostab ise vastavaid ravi- või diagnostilisi uuringuid ja -protseduure.
Kui on täidetud rida 16, peab osas 3 olema täidetud logopeedi rida 39.2
Kui on täidetud rida 20, peab olema osas 3 täidetud patoloogi rida 36
Kui on täidetud rida 16, peab olema täidetud "Hambaarsti aruanne"

3. osa Ametikohad.
Ametikohad täidetakse seisuga 31. detsember.

Tabelis näidatakse asutuse kõik ametikohad, v.a. kiirabi-, vereteenistuse-, hambaravi-ja hambaproteesiosakonna (-kabineti) koosseisud.

Veerud 1 ja 2 - üks täidetud ametikoht võrdub antud aruandes 40 töötunniga nädalas. Kui inimene töötab osalise või suurema töökoormusega, tuleb nädala tundide arv jagada 40-ga. Näiteks 12 tundi nädalas töötav arst täidab 0,3 ametikohta (12:40=0,3).
Veerud 2 ja 4 - haiglad täidavad ambulatoorse osakonna või - allüksuse ametikohad. Sel juhul peab olema näidatud 1. tabelis ka ambulatoorse eriarstiabi olemasolu .
Veerud 3 ja 4 - tegemist saab olla vaid täisarvudega. "Põhikoha" mõistes antud aruandes peaks erinevatel ametikohtadel töötaja määratlema eeldatavalt suurema koormusega ametikoha põhikohana. Kui töötaja töötab mitmel ametikohal, siis veergudes 3 ja 4 näidatakse ta ainult üks kord põhikoha real.
Rida 22 - arvestades töö iseloomu näidatakse erandina arstide ametikohtade all näo-lõualuukirurgi poolt täidetud ametikohtade arv. "Tervishoiupersonali" aruandes näidatakse näo-lõualuukirurgid hambaarstide all.
Rida 37 - internid - arstide üldarvu sees ei näidata.
Rida 38 - eraldi välja toodud hariduselt mittemeedikute poolt täidetud arsti ametikohtade arv (ühtlasi sisaldub viimaste hulk ka ridades 01 - 36).
Rida 39 - teised kõrgharidusega spetsialistid.
Rida 39.1 - mittemeditsiinilise ja meditsiinilise haridusega asutuse juhtkonda kuuluvate isikute koormus ja põhikohaga inimeste arv.
Rida 39.4 - näidatakse "teiste kõrgharidusega spetsialistide" ametikohtadel töötavate arstiharidusega töötajate arv. Enne 2002.a. kuulusid peamiselt administratiivarstina arstierialade alla ja arvestati arstide koguarvu sisse. Alates 2002.a. ei arvestata arstide koguarvu sisse.
Rida 42 - näidatakse asutuse kõikide nende õdede ametikohtade arv, mis ridades 43-57 olevas loetelus puuduvad.


Kontrollseoseid:
Veerg 1 >/= veerg 2
Veerg 3 >/= veerg 4
Rida 01 = read (02 + 03 + 04 + ... + 36)
Rida 02 >/= rida 02.1
Rida 38 >/= rida 38.1
Rida 39 >/= read (39.1 + 39.2 + 39.3)
Rida 40 = read (42 + ... + 59)
Rida 54 >/= read (54.1 + 54.2)
Rida 66 = read (01 + 37 + 39 + 40 + 60 + 61+ ...+ 65)

4. osa. Ambulatoorne abi

Täidetakse vastuvõttude registreerimise paberdokumentide või elektroonilise andmebaasi alusel. Kui aruandeaastal, st enne 31. detsembrit, tervishoiuteenust osutav asutus suleti, siis näidatakse asutuse töö tegutsemise aja kohta.
Ei näidata hambaarsti ega kiirabi tööd.

Rida 04 - võrreldes varasemaga on lisaks arsti telefonikonsultatsioonide arv. Arsti telefonikonsultatsioonina märgitakse tervisealase nõu andmine telefoni teel. Vastav sissekanne tehakse ka patsiendi tervisekaarti.. Ei arvestata vastuvõttude hulka.
Rida 05 - näidatakse õendusalatöötaja (õde, ämmaemand) iseseisev töö.
Kontrollseoseid:
Veerg 1 >/= veerg 2
Veerg 1 >/= veerg 3
Veerg 2 >/= veerg 4
Veerg 5 >/= veerg 6
Veerg 6 >/= veerg 7
Rida 01 >/= read (02 + 03)

5. osa. Haigestumine, vigastused ja mürgistused.

Tabelid 5.1 (Mehed) ja 5.2 (Naised):

Kodeeritakse rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni 10. väljaande (RHK- 10) alusel.
Registreerimisele kuuluvad ainult lõplikud täpsustatud kliiniliste või patoanatoomiliste diagnoosidega haigusjuhud. Registreerimisele kuuluvad nii põhi- kui kõrvaldiagnoosid.

Veerg "esmasjuhud" (raviteenuse arvel "+" diagnoosikoodi järel) Ei ole erinevust haigekassale esitatava ja statistika aastaaruande vahel, esmaselt elus lõplik täpsustatud diagnoos (nii põhi- kui kaasuv diagnoos).

Veerg "kõik haigusjuhud". Statistilise aastaaruande puhul tuleks arvutiprogramm teha arvestusega, et iga patsient läheks ühe diagnoosiga kirja ühekordselt (v.a. nakkushaigused )

Näiteks: Kui patsiendil diagnoositakse elus esmakordselt hüpertooniatõbi, läheb ta esimesel pöördumisel kirja kui "+" e. esmasjuht. Kui patsient pöördub sama haiguse tõttu samal aastal veel 3 korda, läheb ta hiljem raviarvele kirja "-" Statistika aruandes peaks ta olema registreeritud "esmashaiguste" veerus ühekordselt ja "kõik haigusjuhud" veerus ühekordselt.

Kui patsiendil on diagnoositud hüpertooniatõbi eelmisel aastal või veel varem, peaks ta antud aasta statistika aruandes kajastuma ainult "kõik haigusjuhud" veerus, ja seda ühekordselt.

Täpsustamata diagnoosi ei tohiks arvestada ei "esmasjuhtude" ega "kõik juhtude" alla.

Veerud 1 ja 7 - Kõik haigusjuhud
Veerud 2 ja 8 - Esmasjuhud
Rida 1.0 - kõikide 0-ga lõppevate ridade summa (veeru "rea nr" alusel).

NB! Jälgida hoolega RHK-10 haiguste koode ja ridade numbreid, et tabelis olevaid nn "sealhulgas" (sh…) ridu mitte liita üldridadesse teistkordselt.

Rida 2.0 - näidatakse aruandeaastal tervishoiuasutuses registreeritud nakkus- ja parasiit-haiguste (RHK-10 koodid A00 .... B99) arvulised koondandmed nakkushaiguste registreerimise raamatust või elektroonilisest andmebaasist. Need andmed peavad olema vastavuses tervisekaitsetalitusele edastatud teatistega ja tervisekaartide sissekannetega.
Rida 17.0/veerg 2 - Perinataalperioodis e. esimese 6 elupäeva jooksul haigestumine. Kõik sünnitusmajas sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid peavad olema registreeritud kui esmasjuhud.
Kontrollseoseid:
Veerg 2 = veerud ( 3 + ... + 6 )
Veerg 8 = veerud ( 9 + ... + 16 )

Tabel 5.3 Vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed. Esmasjuhtude välispõhjused, mehed
Tabel 5.4 Esmasjuhtude välispõhjused, naised

Kodeeritakse RHK-10 alusel. Tabel täidetakse esmaselt diagnoositud S00 - T75 juurde märgitava lisakoodi 3 esimese koha (V01 - Y34) ja 5. koha (0-4,8,9) alusel.

Veerud 1-10 - välispõhjus e. lisakoodi 3 esimest kohta (V01-Y34)
Ridades on vastavalt veerus B näidatud koodidele tegevuse kood e. lisakoodi 5. koht (vt. köide "S...Y" lk. 175-176)
Alkoholijoobes juhtumi toimumise ajal ei summeerita "Kokku" veergudes

"Sh lapsed" (2, 4, 6, 8, 10, 12) veerud kajastuvad ka "kokku" (1, 3, 5, 7, 9, 11) veergudes

Tabelisiseseid kontrollseoseid:
Rida 01 = read (02+ ... +08 )
Veerg 11 = veerud (1+3+5+7+9)
Veerg 12 = veerud (2+4+6+8+10)
Kontrollseoseid tabelite vahel:
Tabeli 5.3 Rida 01/veerg 11 = tabelis 5.1 read (20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8+ 20.9) veergude 2 ja 8 summana
Tabeli 5.4 Rida 01/veerg 11 = tabelis 5.2 read (20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8 + 20.9) veergude 2 ja 8 summana
Tabeli 5.3 Rida 01/veerg 12 = tabelis 5.1 veerg 2 read 20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8 + 20.9
Tabeli 5.4Rida 01/veerg 12 = tabelis 5.2 veerg 2 read 20.1 + 20.2 + 20.3 + 20.4 + 20.5 + 20.6 + 20.7 + 20.8 + 20.9
Tabelitevahelised seosed ei kehti juhul, kui välispõhjus on Y35-36 (seaduslik sekkumine ja sõjategevus) või Y40-84 (kirurgilise või muu meditsiiniabi tüsistused)

Ei saa kasutada rida 20.0 allridade summa asemel, sest sisaldab ka koode T78 - T98

6. osa. Ambulatoorne kirurgia.
Tabelid täidetakse tervisekaartide alusel
Tabel 6.1. Ambulatoorsed operatsioonid:
Erinevalt eelnevatest aastatest ei näidata päevakirurgias tehtud protseduure. Nii statsionaarse kui ambulatoorse asutuse päevakirurgia näidatakse "Päevaravi" kirurgilise töö tabelis.
Kodeeritakse NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsiooni v. 1.6 (NCSP) alusel.

Tabelis näidatakse kõik protseduurid, mis on kodeeritavad NCSP 15 põhipeatüki (A-H, J-N, P-Q) ja abipeatüki T alusel.
Kui patsiendile on tehtud mitu protseduuri üheaegselt, näidatakse protseduuride arvus kõik protseduurid.
Kui patsiendile on tehtud mitu protseduuri üheaegselt, näidatakse opereeritute arv põhiprotseduuri alusel.
Põhipeatükkide protseduure on selgemaks eristamiseks antud tabeli ridades nimetatud operatsioonideks.

Kontrollseoseid:
Rida 01 = read (02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 )
Rida 06 => rida 06.1
Rida 10 => rida 10.1
Rida 22 => rida 22.1
Rida 28 => rida 28.1

Tabel 6.2. Ambulatoorsed abordid:
Ei täideta päevaravi kohta, mis esitatakse "Päevaravi" aruandes.
Kodeeritakse RHK-10 alusel
Rida 01 - näidatakse kõik abordiliigid.
Kontrollseoseid:
Rida 01 = read (02 + 03 + 04)

7. osa. Raviosakondade (-kabinettide) töö.
Tabel 7.1. Protseduurid
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku päevaravi- ning kitsamas mõistes ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud,
"sh päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Päevaravi patsient - patsient, kes ravi või uuringute tõttu vajab jälgimist teatud tundide jooksul ravivoodis, aga lahkub õhtuks/ööks koju.
"Ravivõimlemine basseinis" märkida liikumisravi (rida 14) alla.

Kontrollseoseid:
Veerg 1= > veerg 5
Veerg 1 = veerg 5 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Veerg 3 =/> veerg 9 haiglate aruannetes.
Veerg 3 = veerg 9 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.

Tabel 7.2. Kiiritusravi
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse ambulatoorsetele patsientidele kokku tehtud protseduurid, "sh päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud protseduurid. Peroraalne ravi radioaktiivsete preparaatidega märgitakse "kiiritusravi liigid kokku" (rida 1) reale.
Kontrollseoseid:
Rida 01 = read 02+ 03
Veerg1 => veerg 7
Veerg 4 => veerg 10

8. osa. Diagnostika.
Tabel 8.1. Radioisotoopdiagnostiline töö:
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "sh päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Kontrollseoseid:
Veerg 1 => veerg 4
Veerg 1 = veerud (7 + ... + 10)
Rida 01 = read (02 + ...+ 08)

Tabel 8.2. Funktsionaaldiagnostiline töö:
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "sh päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Kontrollseoseid:
Veerg 1 => veerg 2 haiglate aruannetes.
Veerg 1 = veerg 2 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Veerg 2 =/> veerg 5
Veerg 4=> veerg 5 haiglate aruannetes.
Veerg 4 = veerg 5 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Rida 01 = read (02 + 06)

Tabel 8.3. Ultrahelidiagnostika osakonna töö:
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "sh päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Palun täita ka uuritute arv (rida 15)
Kontrollseoseid:
Veerg 1 => veerg 2 haiglate aruannetes.
Veerg 1 = veerg 2 ambulatoorsete tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Veerg 4= > veerg 5 haiglate aruannetes.
Veerg 4 = veerg 5 ambulatoorsete tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Rida 01 = read (02 + 03 + 04 + 07 + ...+ 14).
Rida 01 => rida 15
Rida 04 => rida 05
Rida 05 => rida 06
Rida 15/veerg 4 => rida 16 veerg 1.

Tabel 8.4. Endoskoopiaosakonna töö:
Kodeeritakse NCSP alusel
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "Päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Kontrollseoseid:
Veerg 1 => veerg 3 haiglate aruannetes. Veerg 1 = veerg 3 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Veerg 5 => veerg 6 haiglate aruannetes.
Veerg 5 = veerg 6 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Tabel 8.4.1 Rida 01 = read (02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)
Tabel 8.4.2 Rida 01 = read (02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)
Tabel 8.4.3 Rida 01 = tabel 8.4.1 rida01 + tabel 8.4.2 rida01

Tabelid 8.5 - 8.7 Röntgendiagnostika:
Kui ühele haigele tehakse mitme elundkonna uuringud üheaegselt (näiteks rindkere ja seedetrakti uuring), siis näidatakse vastav röntgenuuringute arv (antud näite puhul kaks). Samal visiidil tehtud ühe elundkonna mitu röntgenuuringut näidatakse ühe elundkonna ühe röntgenuuringuna. Ka läbivalgustus ja röntgenograafia ühest elundkonnast loetakse üheks röntgenuuringuks.
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "Päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud

Tabelid 8.5 Röntgendiagnostika töö ja 8.6 Kontrastainega uuringud:
Kontrollseoseid:
Veerg 1 > veerg 2 haiglate aruannetes.
Veerg 1 = veerg 2 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Veerg 1 => veerg 4.
Veerg 4 => veerg 5 haiglate aruannetes.
Veerg 4 = veerg 5 ambulatoorset tervishoiuteenust osutavate asutuste aruannetes.
Ainult tabelis 8.5: rida 001 > rida 002

Tabel 8.7:
Kontrollseoseid:
Veerg 1 => veerg 2 (ridadel 01 kuni 03)
Rida 01 =/> rida 02.

9. osa. Laboratooriumi töö.
Tabeli täidavad kõik, kes teevad iseseisvalt või ostavad teistelt asutustelt laboratoorseid analüüse.
Täidetakse haigekassa hinnakirjas määratletud uuringugrupi ja koodide alusel.
"Ambulatoorselt" veergudes näidatakse kokku ambulatoorsetele patsientidele tehtud uuringud, "Päevaravis" veergudes päevaravi patsientidele tehtud uuringud
Veerg 1 - 8 ise teostatud analüüsid, veerg 9-10 mujalt ostetud uuringud.
Rida 16 - nahatestid; näidatakse allergeeni määramiseks tehtud nahatestid. Üks allergeen võrdub ühe uuringuga. Ei arvestata laboriuuringute kokku arvu hulka.
Kontrollseoseid:
Veerg 1 = veerud (2 + 3), juhul kui raviasutuses tehakse uuringuid ainult oma haigetele.
Veerg 1 > veerud (2 + 3), juhul kui uuringuid teostatakse ka teisele raviasutusele.
Rida 01 = read (02 + ... + 15)

10. osa. Haiglavälised surmatõendid.
Arvestatakse kõiki väljaspool haiglat surnute kohta väljastatud surmatõendeid, va juhtumid, mille puhul tehakse lahkamine. Lahangute andmed esitatakse patoloogiaosakondade ja kohtu-
meditsiiniasutuste töö osas.