Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabeli "4. Haiglaravi põhjus ja kestus" tingimused 

Tabeli 4. Haiglaravi põhjus ja kestus tingimused

Nr Tingimus Erandid
247 v2 >= v1 R22.0;R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1
248 v5 >= v6 R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1
438 r01.0 = r02.0 + r03.0 + r04.0 + r05.0 + r06.0 + r07.0 + r08.0 + r09.0 + r10.0 + r11.0 + r12.0 + r13.0 + r14.0 + r15.0 + r16.0 + r17.0 + r18.0 + r19.0 + r20.0 + r21.0  
439 r02.0 >= r02.1 + r02.2 + r02.3 + r02.4 + r02.5  
440 r03.0 >= r03.1 + r03.2  
441 r04.0 >= r04.1  
442 r05.0 >= r05.1 + r05.2 + r05.3  
443 r05.2 >= r05.2.1  
444 r07.0 >= r07.1 + r07.2 + r07.3  
445 r08.0 >= r08.1 + r08.2  
446 r10.0 >= r10.01 + r10.02 + r10.03 + r10.04 + r10.05 + r10.06 + r10.07 + r10.08 + r10.09 + r10.10  
447 r10.08 >= r10.081 + r10.082 + r10.083 + r10.084 + r10.085 + r10.086  
448 r11.0 >= r11.1 + r11.2 + r11.3 + r11.4 + r11.5 + r11.6 + r11.7 + r11.8  
449 r12.0 >= r12.1 + r12.2 + r12.3 + r12.4 + r12.5 + r12.6  
450 r13.0 >= r13.1  
451 r14.0 >= r14.1 + r14.2 + r14.3  
452 r15.0 >= r15.1 + r15.2 + r15.3  
453 r15.1 >= r15.11 + r15.12 + r15.13  
454 r15.13 >= r15.131  
455 r15.2 >= r15.21  
456 r15.3 >= r15.31 + r15.32 + r15.33 + r15.34 + r15.35 + r15.36 + r15.37 + r15.38 + r15.39  
457 r20.0 >= r20.1 + r20.2 + r20.3 + r20.4  
458 r25.2 >= r25.2.1 V2;V3;V4;V5;V6;V7;V8;V9;V10;V11;V12;V13
459 r26.0 >= r26.1 V2;V3;V4;V5;V6;V7;V8;V9;V10;V11;V12;V13
460 r25.0 >= r25.1 V2;V3;V4;V5;V6;V7;V8;V9;V10;V11;V12;V13
469 r23.0 >= r23.1 V1;V2;V3;V4;V5;V6;V10;V11;V12;V13
591 r25.0 >= r25.2 V2;V3;V4;V5;V6;V7;V8;V9;V10;V11;V12;V13
2840 r20.4 >= r20.4.1 + r20.4.2  
3013 v10 >= v11 R22.0;R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1
3014 v3 >= v4 R22.0;R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1
3015 v5 >= v6 R22.0;R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1
3016 v12 >= v13 R22.0;R23.0;R23.1;R24.0;R25.0;R25.1;R25.2;R25.2.1;R26.0;R26.1