Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2011) | Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! 
Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida!
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11012
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Materiaalse põhivara liik Rea kood Aasta alguses
soetus-
maksumuses
(eelnevad aastad kokku)
Sissetulek Väljaminek Aasta lõpul
soetusmaksu-
muses
Akumuleeritud
kulum
Aasta lõpul
jääkmaksu-
muses
Müük
(müügihinnas)
uued
(soetus-
maksumuses)
muud müük
(soetus-
maksumuses)
mahakantud
(soetus-
maksumuses)
muud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Immateriaalne põhivara 01                                        
   sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 02                                        
Materiaalne põhivara (read 04+05+06+09+10+11+14+15+16) 03                                        
Hooned ja rajatised 04                                        
Maa 05                                        
Kinnisvarainvesteering (read 07+08) 06                                        
   sh. hooned ja rajatised 07                                        
   sh. maa 08                                        
Transpordivahendid 09                                        
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 10                                        
Masinad, seadmed ja inventar 11                                        
   sellest meditsiiniseadmed 12                                        
      sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmed 13                                        
Lõpetamata ehitus 14                                        
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 15                                        
Muu materiaale põhivara 16