Tabel: 1. Tulud (eurodes)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu liik Rea nr. Summa
A B 1
Eelmise aasta tulem 00 leia(periood=eelmine,T13011R092V1)
TULUD KOKKU (read 02+09+15+20+33) 01    
      Tulud riigieelarvest (read 03+04+07+08) 02    
            sh põhivara sihtfinantseerimine 03    
            sh tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine 04    
                  sh kiirabi finantseerimine 05    
                  sh ravikindlustuseta isikute eest 06    
            sh ennetustegevuseks 07    
            sh muud (nt rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse eest) 08    
      Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 10+12+13+14) 09    
            raviteenus (sh taastusravi ja perearsti pearaha) 10    
                  sh taastusravi 11    
            sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 12    
            ennetus (sh koolitervishoid) 13    
            muud (k.a perearsti baasraha, kvaliteedi ja kauguse lisatasu, hambaproteeside hüvitamine patsientidele jm) 14    
      Laekumised kohalikult omavalitsuselt 15    
            sh põhivara soetuseks 16    
            sh tervishoiuteenuste finantseerimiseks 17    
                  sh ravikindlustuseta isikute eest 18    
                  sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 19    
      Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 20    
            tervishoiuasutustelt 21    
            rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 22    
                  sh annetused 23    
            juriidilistelt isikutelt 24    
                  sh annetused 25    
            füüsilistelt isikutelt 26    
                  sh annetused 27    
                  sh visiiditasu 28    
                  sh voodipäeva tasu 29    
                        sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 30    
                  sh tasulised teenused 31    
                        sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 32    
      Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33    
            sh koolitustulu 34    
            sh tulu ravimiuuringutest 35