Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (kehtiv) | Tabeli "3. Hammaste proteesimine" tingimused 

Tabeli 3. Hammaste proteesimine tingimused

Nr Tingimus Erandid
422 v1 >= v2  
424 v2 <= v3 + v4 + v5 + v6 + v7  
425 v2 >= v5  
440 Kui v1>0 siis v2>0