Vormi Tervishoiupersonal (2005-2007) juhend

Vali keel:

"TERVISHOIUPERSONAL"
Sotsiaalministri 14. veebruari 2005. a määrusega nr 16 "Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende kinnitamise kord" kehtestatud aruande juhend



Aruande esitavad kõik tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud, kus 31. detsembri seisuga töötavad aruandes loetletud arstide-, õendusalatöötajate (st. õdede ja ämmaemandate)- ja teiste meditsiinikooli lõpetanute erialadel töötajad.

Spetsialistid näidatakse vastavalt omandatud eriala diplomile, spetsialiseerumistunnistusele või kvalifikatsioonikategooriale. Näiteks: kui laboriarsti ametikohal töötab keemiku haridusega inimene, ei näidata teda. ("Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabelis näidatakse ta mitmel real - "laboriarstina", "arsti ametikoht täidetud mittemeediku poolt" ja "neist laboriarsti ametikoht" real).
Kui perearsti nimistuga töötav arst ei ole veel lõpetanud spetsialiseerumiskursusi, ei näidata teda perearsti real, vaid vastavalt omandatud erialale. ("Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabelis näidatakse ta perearstina)
Kui arstiharidusega inimene teeb ainult administreerivat tööd (võrdlusena varasematel aastatel arstierialana esinenud administratiivarst), ei näidata teda antud aruandes arstide hulgas. Administratiivarstid, kes pole omandanud uut eriala, näidatakse "Muude erialade" all kategoorias "muu" (read 21 ja 27). ("Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabelis näidatakse neid "teiste kõrgharidusega spetsialistide", "asutuse juhtkonna" ja "reast 39 arstid" all).
Kui arstiharidusega inimesel on mitu omandatud eriala, näidatakse ta üldjuhul viimase omandatud eriala järgi. Siiski on soovitatav märkida see omandatud eriala, millisel ta ka antud asutuses töötab ("Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabeliga suuremas vastavuses hoida). Kui töötatakse erinevatel ametikohtadel, millest kõik vastavad omandatud erialadele, märgitakse antud tabelis see eriala, millel töötamise koormus on suurim.
Samalaadselt arstidega esitatakse ka andmed administratiivõdede kohta real "Muud erialad" kategoorias "muu" (read 21 ja 27), kui nad ei ole omandanud uut eriala või nende omandatud eriala ei vasta üldõele esitatavatele nõuetele (read 21 ja 27).

Kuna aruande eesmärgiks on kajastada kõiki praktiseerivaid eriharidusega tervishoiutöötajaid ühekordselt, on mitmel erialal või mitmes asutuses töötaja puhul topeltarvestuse vältimiseks kasutatud mõistet "põhikohaga töötaja", kuigi ametlikult sellist terminit enam ei esine. Võimalusel antud punkt täpsustatakse ja näidatakse spetsialist ainult erialal või asutuses, kus ta töötab suurema koormusega. Erandina administratiivtööd suurema koormusega tegevad kui arstierialal töötavad arstid, keda peaks näitama arstieriala järgi. ("Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabelis näidatakse mitmel erialal töötaja kõigil erialadel vastavalt töökoormusele, mitmes asutuses töötaja kõigis asutustes, kus töötab, vastavalt töökoormusele.) Kui administratiivtööga paralleelselt arstierialal töötav arst, kelle arstieriala töökoormus on väiksem kui administratiivtöö koormus, näidati "Tervishoiupersonali" aruandes, tuleb "Tervishoiuasutuse" ametikohtade tabelis näidata õiged koormused, aga "põhikohana" siiski arstieriala, muidu annab aruande kontrollseos veateate.

Lapsehoolduspuhkusel olevaid tervishoiutöötajaid selles aruandes ei arvestata. Praktiseeriva tervishoiutöötaja hulka lähevad ainult need töötajad, kes 31.detsembri seisuga viibisid rasedus-sünnituspuhkusel.
Kui töötaja õpib ning tal on eelnev meditsiiniline erialane ettevalmistus, märgitakse ta eelnevalt omandatud eriala reale, kui erialast haridust ei ole, siis selles tabelis töötaja ei kajastu.
Kõik erandjuhud peaksid olema seletuskirjas kirjeldatud.

Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpooltoodud täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele.

1. osa. Arstid
Veerud 4, 5 ja 6 - kvalifikatsioonikategooriaga (kõrgem, I ja II) arstide arv, mida ei pea täitma..
Veerg 7 - teadusliku kraadiga arstide arv.
NB! Internid (rida 36), hambaarstid (rida 37), hambaarst-internid (rida 38) ja proviisorid (rida 39) pole arvatud arstide üldarvu hulka.

Kontrollseoseid:
Rida 01 = read (02+…+35)
Rida 37>= read (37.1+37.2)
Kontrollseoseid aruannete vahel:
Rida 37/veerg 1 = "Hambaarsti" aruande 4. osas rida 01/veerg 2
Rida 36/veerg 1 = "Tervishoiuasutuse" aruande 4. osas rida 37/veerg 3
Rida 38/veerg 1 = "Hambaarsti" aruande 4. osas rida 05/veerg 2

2.osa. Õendusalatöötajad.

Rida 03 - näidatakse asutuse kõikide nende õdede arv, kelle eriala ridades 03 - 18 olevas loetelus puudub. Real 20 näidatakse velskrid, kui nad ei ole omandanud uut eriala.
Rida 26 - hooldusõde (põetaja) - meditsiinikooli hooldusõe diplomiga töötaja.

Kontrolltingimusi:
Rida 01 = read (03+…+20)
Rida 21 = read (22+…+27)