Tabel: 2. Majandustegevus
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu/kulu liik Rea nr Summa,
krooni
A B 1
TULUD KOKKU (read 002+008+016+021+027+032+035+043+046) 001    
Tervishoiuteenuste müük haigekassale (read 003+...+007) 002    
    raviteenus 003    
    hooldusravi 004    
    taastusravi 005    
    ennetusravi 006    
    teenus muude lepingute alusel 007    
Tervishoiuteenuste müük juriidilistele ja füüsilistele isikutele (read 009+...+012) 008    
    kohalikud omavalitsused 009    
    tervishoiuasutused 010    
    juriidilised isikud 011    
    füüsilised isikud (read 013+014+015) 012    
        sellest  visiiditasu 013    
            voodipäeva tasu 014    
            muud tasud 015    
Teenused (read 017+...+020) 016    
    koolitus 017    
    põhitegevusega mitteseotud teenused 018    
    ostetud kaubad müügiks 019    
    muud 020    
Sihtfinantseerimine riigieelarvest (read 022+023+025+026) 021    
    põhivara sihtfinantseerimine 022    
    tegevuskulude sihtfinantseerimine 023    
        sellest kiirabi finantseerimine 024    
    toetused, dotatsioonid 025    
    muud 026    
Sihtfinantseerimine kohaliku omavalitsuse eelarvest (read 028+...+031) 027    
    põhivarade sihtfinantseerimine 028    
    tegevuskulude sihtfinantseerimine 029    
    toetused, dotatsioonid 030    
    muud 031    
Sihtfinantseerimine haigekassast (read 033+034) 032    
    põhivara sihtfinantseerimine 033    
    muud 034    
Muud tegevustulud (äritulud) (read 036+...+042) 035    
    põhivara likvideerimistulu 036    
    viivisetulu 037    
    kasum valuutakursside muutusest 038    
    annetused, kingitused, sponsorlus 039    
    renditulu 040    
    aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide tulu 041    
    tagastatud käibemaks 042    
Finantstulud (read 044+045) 043    
    tulu pikaajalistelt investeeringutelt 044    
    intressitulu 045    
Erakorralised tulud 046    
TEGEVUSKULUD (read 048+068+122+130+135) 047    
Ostetud kaubad, materjalid, teenused (read 049+051+052+059+060) 048    
Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 049    
    sellest veri ja vere preparaadid 050    
Meditsiinitarvikud 051    
Meditsiinilised materjalid (read 053+...+058) 052    
    filmid, reaktiivid 053    
    proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 054    
    meditsiinilised gaasid 055    
    meditsiiniline kuluinventar 056    
    ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 057    
    muud 058    
Meditsiiniteenused 059    
Mittemeditsiiniteenused (read 061+...+067) 060    
    infotehnoloogia 061    
    nõustamine 062    
    raamatupidamis- ja audiitoriteenused 063    
    toitlustamine 064    
    pesupesemine 065    
    transport 066    
    muud 067    
Majandamiskulud (read 069+079+089+092+093+094+096+103+104+110+111+112) 068    
Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine (read 070+...+078) 069    
    küte 070    
    vesi ja kanalisatsioon 071    
    elekter 072    
    valve ja signalisatsioon 073    
    territooriumi korrashoid, prügivedu 074    
    remondikulu 075    
    kindlustusmaksed 076    
    maamaks 077    
    muud kinnistute ja hoonete ülalpidamisega seotud kulud 078    
Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine (read 080+...+088) 079    
    küte 080    
    vesi ja kanalisatsioon 081    
    elekter 082    
    valve ja signalisatsioon 083    
    territooriumi korrashoid, prügivedu 084    
    remondikulu 085    
    kindlustusmaksed 086    
    renditasu 087    
    muud kinnistute ja hoonete ülalpidamisega seotud kulud 088    
Transpordivahendite ülalpidamine 089    
    sellest kütus ja määrdeained 090    
        varuosad, remont ja hooldus 091    
Toitlustamine 092    
Pesupesemine 093    
Bürookulud 094    
    sellest sidekulud (s.h interneti kulud) 095    
Varade ja kuluinventari hooldus ja remont (read 097+...+102) 096    
    meditsiiniseadmed 097    
    masinad ja seadmed 098    
    infotehnoloogia seadmed 099    
    kuluinventari soetus (kasutusega alla aasta) 100    
    vooditarvikute kulu 101    
    töö- ja eririiete kulu 102    
Esinduskulu 103    
Tööjõukulud (read 105+...+109) 104    
    töötasu 105    
    sotsiaalmaks 106    
    töötuskindlustusmaks 107    
    puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga 108    
    erisoodustused 109    
Lähetused 110    
Koolituskulu 111    
Kulum ja allahindlus (read 113+...+117+120+121) 112    
    immateriaalne põhivara 113    
    hooned ja rajatised 114    
    transpordivahendid 115    
    arvutid ja arvutisüsteemid 116    
    masinad, seadmed ja inventar 117    
        sellest meditsiiniseadmed 118    
            sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmete kulum 119    
    muu materiaalne põhivara 120    
    käibevara allahindlus 121    
Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 123+...+128) 122    
    põhivara likvideerimise kulu 123    
    ühingute ja liitude liikmemaksude kulu 124    
    viivisekulu 125    
    kahjum valuutakursside muudatustest 126    
    kingitused, annetused, sponsorlus 127    
    muud maksud ja kulud 128    
        sellest käibemaks 129    
Finantskulu (read 131+...+134) 130    
    väärtpaberite müügikahjum 131    
    intressikulu 132    
    finantsinvesteeringute väärtuse muutuse kahjum 133    
    muud finantskulud 134    
Erakorralised kulud 135    
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 001 - rida 047) 136