Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad" tingimused 

Tabeli V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad tingimused

Nr Tingimus Erandid
503 v1 >= v2  
745 r01 >= r02