Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2008) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu Liik Rea nr. Summa, krooni Märkused
A B 1 2
Eelmise aasta tulem 000        
TULUD KOKKU (read 02+08+15+19+30+33+42+47) 001        
    Tulud riigieelarvest (read 03+04+07) 002        
        sh põhivara sihtfinantseerimine 003        
        sh tervisehoiuteenuste sihtfinantseerimine ( >= read 05+06) 004        
            sh kiirabi finantseerimine 005        
            sh ravikindlustuseta isikute eest 006        
        sh ennetustegevuseks 007        
    Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 09+ ... +14) 008        
        raviteenus 009        
        hooldusravi 010        
        taastusravi 011        
        ennetusravi (sh koolitervishoid) 012        
        põhivara sihtfinantseerimine 013        
        muud 014        
    Laekumised kohalikult omavalitsuselt 015        
        sh põhivara soetuseks 016        
        sh terviseteenuste finantseerimiseks 017        
            sh ravikindlustuseta isikute eest 018        
    Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 20+21+23+25) 019        
        tervishoiuasutustelt 020        
        rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 021        
            sh annetused 022        
        juriidilistelt isikutelt 023        
            sh annetused 024        
        füüsilistelt isikutelt 025        
            sh annetused 026        
            sh visiiditasu 027        
            sh voodipäeva tasu 028        
            sh tasulised teenused 029        
    Muud tulud majandustegevusest (read 31+32) 030        
        koolitus 031        
        muud omatulud 032        
    Muud tegevustulud (äritulud) 033        
        immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 034        
        materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 035        
        põhitegevusega mitteseotud teenused 036        
            sh renditulu 037        
            sh trahvid ja viivisetulu 038        
        aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide tulu 039        
            sh tagastatud tulumaks 040        
            sh tagastatud käibemaks 041        
    Finantstulud (read 43+ ... +46) 042        
        tulu pikaajalistelt investeeringutelt 043        
        intressitulu 044        
        tulu dividendidelt 045        
        muud finantstulud 046        
    Erakorralised tulud 047