Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2002) | Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni) 
Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T013
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Materiaalse põhivara liik Rea nr Aasta
alguseks
soetus-
maksu-
mus
Sissetulek Väljaminek Aasta lõpul
soetus-
maksu-
muses
Aasta lõpul
jääkmaksu-
muses
Müük
(müügihinnas)
uued muud müük maha-
kantud
muud
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Immateriaalne põhivara 01                                    
Materiaalne põhivara (read 03+04+05+06+09+10+11+12) 02                                    
Hooned ja rajatised 03                                    
Transpordivahendid 04                                    
Arvtid ja arvutisüsteemid 05                                    
Masinad, seadmed ja inventar 06                                    
      sellest meditsiiniseadmed 07                                    
     in vitro diagnostikaseadmed 08                                    
Maa 09                                    
Lõpetamata ehitus 10                                    
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 11                                    
Muu materiaalne põhivara 12