Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2008) | Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni) 
Tabel: 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5012
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Materiaalse põhivara liik Rea kood Aasta alguses
soetus-
maksumuses
(eelnevad aastad kokku)
Sissetulek Väljaminek Aasta lõpul
soetusmaksu-
muses
Akumuleeritud
kulum
Aasta lõpul
jääkmaksu-
muses
Müük
(müügihinnas)
uued
(soetus-
maksumuses)
muud müük
(soetus-
maksumuses)
mahakantud
(soetus-
maksumuses)
muud
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Immateriaalne põhivara 01                                        
Materiaalne põhivara (read 03+04+05+08+09+10+13+14+15) 02                                        
Hooned ja rajatised 03                                        
Maa 04                                        
Kinnisvarainvesteering (=read 06+07) 05                                        
      sh. hooned ja rajatised 06                                        
      sh. maa 07                                        
Transpordivahendid 08                                        
Arvutid ja arvutisüsteemid 09                                        
Masinad, seadmed ja inventar 10                                        
      sellest meditsiiniseadmed 11                                        
            sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmed 12                                        
Lõpetamata ehitus 13                                        
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 14                                        
Muu materiaalne põhivara 15