Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed" tingimused 

Tabeli X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed tingimused

Nr Tingimus Erandid
531 v1 = v2 + v3 + v4