Tabel: 2. Majandustegevus
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu/kulu liik Rea nr Summa,
krooni
A B 1
TULUD KOKKU (read 002+008+016+021+027+032+035+043+046) 001    
Tervishoiuteenuste müük haigekassadele (read 003+...+007) 002    
      raviteenus 003    
     hooldusravi 004    
      taastusravi 005    
      ennetusravi 006    
      teenus muude lepingute alusel 007    
Tervishoiuteenuste müük juriidilistele ja füüsilistele isikutele (read 009+...+012) 008    
     kohalikud omavalitsused 009    
      tervishoiuasutused 010    
     juriidilised isikud 011    
      füüsilised isikud (read 013+014+015) 012    
    sellest  visiiditasu 013    
            voodipäeva tasu 014    
           muud tasud 015    
Teenused (read 017+...+020) 016    
      koolitus 017    
      põhitegevusega mitteseotud teenused 018    
      ostetud kaubad müügiks 019    
      muud 020    
Sihtfinantseerimine riigieelarvest (read 022+023+025+026) 021    
      põhivara sihtfinantseerimine 022    
      tegevuskulude sihtfinantseerimine 023    
          sellest kiirabi finantseerimine 024    
  toetused, dotatsioonid 025    
   muud 026    
Sihtfinantseerimine kohaliku omavalitsuse eelarvest (read 028+...+031) 027    
      põhivarade sihtfinantseerimine 028    
      tegevuskulude sihtfinantseerimine 029    
      toetused, dotatsioonid 030    
      muud 031    
Sihtfinantseerimine haigekassast (read 033+034) 032    
      põhivara sihtfinantseerimine 033    
      muud 034    
Muud tegevustulud (äritulud) (read 036+...+042) 035    
     põhivara likvideerimistulu 036    
     viivisetulu 037    
      kasum valuutakursside muutusest 038    
      annetused, kingitused, sponsorlus 039    
      renditulu 040    
      aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide tulu 041    
      tagastatud käibemaks 042    
Finantstulud (read 044+045) 043    
      tulu pikaajalistelt investeeringutelt 044    
      intressitulu 045    
Erakorralised tulud 046    
TEGEVUSKULUD (read 048+068+120+128+133) 047    
Ostetud kaubad, materjalid, teenused (read 049+051+052+059+060) 048    
Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 049    
     sellest veri ja vere preparaadid 050    
Meditsiinitarvikud 051    
Meditsiinilised materjalid (read 053+...+058) 052    
       filmid, reaktiivid 053    
       proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 054    
       meditsiinilised gaasid 055    
       meditsiiniline kuluinventar 056    
       ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 057    
       muud 058    
Meditsiiniteenused 059    
Mittemeditsiiniteenused (read 061+...+067) 060    
        infotehnoloogia 061    
       nõustamine 062    
       raamatupidamis- ja audiitoriteenused 063    
       toitlustamine 064    
       pesupesemine 065    
       transport 066    
       muud 067    
Majandamiskulud (read 069+079+089+092+093+094+096+103+104+110+111+112) 068    
Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine (read 070+...+078) 069    
       küte 070    
       vesi ja kanalisatsioon 071    
       elekter 072    
       valve ja signalisatsioon 073    
       territooriumi korrashoid, prügivedu 074    
       remondikulu 075    
       kindlustusmaksed 076    
       maamaks 077    
       muud kinnistute ja hoonete ülalpidamisega seotud kulud 078    
Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine (read 080+...+088) 079    
       küte 080    
       vesi ja kanalisatsioon 081    
       elekter 082    
       valve ja signalisatsioon 083    
       territooriumi korrashoid, prügivedu 084    
       remondikulu 085    
       kindlustusmaksed 086    
       renditasu 087    
       muud kinnistute ja hoonete ülalpidamisega seotud kulud 088    
Transpordivahendite ülalpidamine 089    
   sellest kütus ja määrdeained 090    
       varuosad, remont ja hooldus 091    
Toitlustamine 092    
Pesupesemine 093    
Bürookulud 094    
   sellest sidekulud (s.h interneti kulud) 095    
Varade ja kuluinventari hooldus ja remont (read 097+...+102) 096    
       meditsiiniseadmed 097    
       masinad ja seadmed 098    
       infotehnoloogia seadmed 099    
       kuluinventari soetus (kasutusega alla aasta) 100    
       vooditarvikute kulu 101    
       töö- ja eririiete kulu 102    
Esinduskulu 103    
Tööjõukulud (read 105+...+109) 104    
       töötasu 105    
       sotsiaalmaks 106    
       töötuskindlustusmaks 107    
       puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga 108    
       erisoodustused 109    
Lähetused 110    
Koolituskulu 111    
Kulum ja allahindlus (read 113+...+119) 112    
       immateriaalne põhivara 113    
       hooned ja rajatised 114    
       transpordivahendid 115    
       arvutid ja arvutisüsteemid 116    
       masinad, seadmed ja inventar 117    
       muu materiaalne põhivara 118    
       käibevara allahindlus 119    
Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 121+...+126) 120    
       põhivara likvideerimise kulu 121    
       ühingute ja liitude liikmemaksude kulu 122    
       viivisekulu 123    
       kahjum valuutakursside muudatustest 124    
       kingitused, annetused, sponsorlus 125    
       muud maksud ja kulud 126    
              sellest käibemaks 127    
Finantskulu (read 129+...+132) 128    
       väärtpaberite müügikahjum 129    
       intressikulu 130    
       finantsinvesteeringute väärtuse muutuse kahjum 131    
       muud finantskulud 132    
Erakorralised kulud 133    
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 001 - rida 047) 134