Vormid | Vorm: Kiirabi (2003) | Tabeli "2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi" tingimused 

Tabeli 2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi tingimused

Nr Tingimus Erandid
555 v1 = v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7