Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2008) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T8011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr. Summa Märkused
A B 1 2
TEGEVUSKULUD KOKKU (read 49+60+69+71+99+110+114+115+126+129) 048        
Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid (read 50+52+53) 049        
       Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 050        
          sh veri ja vere preparaadid 051        
       Meditsiinitarvikud 052        
       Meditsiinilised materjalid (read 54+…+59) 053        
          filmid, reaktiivid 054        
          proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 055        
          meditsiinilised gaasid 056        
          meditsiiniline kuluinventar 057        
          ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 058        
          muud 059        
Ostetud tööd ja teenused (read 61+62) 060        
       Ostetud meditsiiniteenused 061        
       Ostetud mittemeditsiiniteenused (read 63+ … +68) 062        
          sh nõustamine 063        
          sh raamatupidamis- ja audiitoriteenused 064        
          sh toitlustamine 065        
          sh pesupesemine 066        
          sh transport 067        
          sh muud 068        
Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 069        
       sh meditsiiniseadmed 070        
Majanduskulud (read 72+73+74+76+81+87+92+93+94+95+97) 071        
       Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 072        
       Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 073        
       Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite rent)) 074        
          sh med.seadmed rent 075        
       Infotehnoloogia (inventaar ja teenused) 076        
          sh riistvara 077        
          sh tarkvara 078        
          sh andmeside teenused, arendustöö, muud infotehnoloogilised kulud 079        
          sh infotehnoloogiaga seotud remont ja hoolduskulu 080        
       Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 081        
          meditsiiniseadmed 082        
          masinad ja seadmed 083        
          kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 084        
          vooditarvikute kulu 085        
          töö- ja eririiete kulu 086        
       Transpordivahendite ülalpidamine 087        
          sh kütus ja määrdeained 088        
          sh varuosad, remont ja hooldus 089        
          sh sõidukite rent 090        
          sh muud sõidukite ülalpidamise kulud (sh kindlustus) 091        
       Toitlustamine 092        
       Pesupesemine 093        
       Lähetused 094        
       Esinduskulu 095        
          sh annetused, sponsorlus 096        
       Mitmesugused kulud, sh bürookulu ja muud lühiajalised nõuded 097        
          sh tervise valdkonna uurimis- ja arendustööd 098        
Kulum ja allahindlus (100+101+109) 099        
       Immateriaalne põhivara kulum 100        
       Materiaalne põhivara kulum (102+103+104+105+108) 101        
          sh hooned ja rajatised 102        
          sh transpordivahendid 103        
          sh arvutid ja arvutisüsteemid 104        
          sh masinad, seadmed ja inventar 105        
              sellest meditsiiniseadmed 106        
                 sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmete kulum 107        
          sh muu materiaalne põhivara 108        
       Käibevara allahindlus 109        
Tööjõukulud (read 111+112+113) 110        
       töötasu 111        
       sotsiaalmaks 112        
       töötuskindlustusmaks 113        
Koolituskulu 114        
Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 116+…+124) 115        
       Immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 116        
       Materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 117        
       Ühingute ja liitude liikmemaksud 118        
       Tegevuslitsentsid 119        
       Saastetasu 120        
       Vee erikasutuse tasu 121        
       Trahvid 122        
       Viivisekulud 123        
       Muud maksud ja kulud 124        
          sellest käibemaks 125        
Finantskulu (read 127+128) 126        
       Intressikulu 127        
       Muud finantskulud 128        
Erakorralised kulud 129        
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 48) 130