Tabel: 2. Kulud (eurodes)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr. Summa
A B 1
TEGEVUSKULUD KOKKU (read 37+48+51+54+73+84+91) 036    
    Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid (read 38+40+41) 037    
        Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 038    
                sh veri ja vere preparaadid 039    
        Meditsiinitarvikud (nt stetoskoop, vererõhuaparaat, käärid, pintsetid) 040    
        Meditsiinilised materjalid (read 42+…+47) 041    
                filmid, reaktiivid 042    
                proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid, hamba täitematerjalid 043    
                meditsiinilised gaasid 044    
                meditsiiniline kuluinventar 045    
                ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 046    
                muud (nt EKG paber, sonograafiapaber, meditsiinitrükised, blanketid) 047    
    Ostetud tööd ja teenused (read 49+50) 048    
        Ostetud meditsiiniteenused 049    
        Ostetud mittemeditsiiniteenused 050    
    Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 051    
                sh meditsiiniseadmed 052    
                sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia varad 053    
    Majanduskulud (read 55+56+57+60+61+63+69) 054    
        Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 055    
        Kinnistute, hoonete ja ruumide rent 056    
        Infotehnoloogia (inventar, teenused, rent) 057    
                sh inventar (riistvara, tarkvara) 058    
                sh ostetud teenused 059    
        Transpordivahendite rent ja ülalpidamine 060    
        Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a sõidukite ja infotehnoloogia rent)) 061    
                sh meditsiiniseadmete rent 062    
        Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 063    
                meditsiiniseadmed 064    
                masinad ja mittemeditsiiniseadmed 065    
                kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 066    
                vooditarvikute kulu 067    
                töö- ja eririiete kulu 068    
        Muud majanduskulud (sh büroo- ja lähetuskulud jm) 069    
                sh koolituskulud 070    
                sh tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd 071    
                sh annetused, sponsorlus 072    
    Kulum ja allahindlus (read 74+75+83) 073    
        Immateriaalse põhivara kulum 074    
        Materiaalse põhivara kulum (read 76+77+78+79+82) 075    
                sh hooned ja rajatised (k.a kinnisvarainvesteeringute kulum) 076    
                sh transpordivahendid 077    
                sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 078    
                sh masinad, seadmed ja inventar 079    
                                sellest meditsiiniseadmed 080    
                                                                sh kapitalirendilepinguga omandatud meditsiiniseadmete kulum 081    
                sh muu materiaalne põhivara 082    
        Käibevara allahindlus 083    
     Tööjõukulud (read 85+90) 084    
        palgakulu ja muud tööjõukulud 085    
                sh arstid (v.a. hambaarstid) 086    
                sh õendustöötajad , ämmaemandad (v.a. hambaraviõed) 087    
                sh hooldustöötajad (ISCO kood 3221, 5321, 5322) 088    
                sh infotehnoloogia personal 089    
        sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 090    
Muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud 091    
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 36) 092