Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4011
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr Summa Märkused
A B 1 2
TEGEVUSKULUD (read 50+61+70+72+100+111+117+118+129+132) 049        
      Ostetud kaubad, materjalid (read 51+53+54) 050        
            Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 051        
                  sh veri ja vere preparaadid 052        
            Meditsiinitarvikud 053        
            Meditsiinilised materjalid (read 55+...+60) 054        
                  filmid, reaktiivid 055        
                  proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid 056        
                  meditsiinilised gaasid 057        
                  meditsiiniline kuluinventar 058        
                  ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 059        
                  muud 060        
      Ostetud tööd ja teenused (read 62+63) 061        
            Ostetud meditsiiniteenused 062        
            Ostetud mittemeditsiiniteenused (read 64+...+69) 063        
                  sh nõustamine 064        
                  sh raamatupidamis- ja audiitoriteenused 065        
                  sh toitlustamine 066        
                  sh pesupesemine 067        
                  sh transport 068        
                  sh muud 069        
      Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 070        
                  sh meditsiiniseadmed 071        
      Majanduskulud (read 73+74+75+77+82+88+93+94+95+96+98) 072        
            Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 073        
            Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 074        
            Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite rent)) 075        
                  sh med.seadmed rent 076        
            Infotehnoloogia (inventaar ja teenused) 077        
                  sh riistvara 078        
                  sh tarkvara 079        
                  sh andmeside teenused, arendustöö, muud infotehnoloogilised kulud 080        
                  sh infotehnoloogiaga seotud remont ja hoolduskulu 081        
            Varade ja kuluinventari hooldus ja remont 082        
                  meditsiiniseadmed 083        
                  masinad ja seadmed 084        
                  kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 085        
                  vooditarvikute kulu 086        
                  töö- ja eririiete kulu 087        
            Transpordivahendite ülalpidamine 088        
                  sh kütus ja määrdeained 089        
                  sh varuosad, remont ja hooldus 090        
                  sh sõidukite rent 091        
                  sh muud sõidukite ülalpidamise kulud (sh kindlustus) 092        
            Toitlustamine 093        
            Pesupesemine 094        
            Lähetused 095        
            Esinduskulu 096        
                  sh annetused, sponsorlus 097        
            Mitmesugused kulud, sh bürookulu ja muud lühiajalised nõuded 098        
                  sh tervise valdkonna uurimis- ja arendustööd 099        
      Kulum ja allahindlus (101+102+110) 100        
            Immateriaalne põhivara kulum 101        
            Materiaalne põhivara kulum 102        
                  sh hooned ja rajatised 103        
                  sh transpordivahendid 104        
                  sh arvutid ja arvutisüsteemid 105        
                  sh masinad, seadmed ja inventar 106        
                        sellest meditsiiniseadmed 107        
                              sh. kapitalirendilepingutega omandatud meditsiiniseadmete kulum 108        
                  sh muu materiaalne põhivara 109        
            Käibevara allahindlus 110        
      Tööjõukulud 111        
            töötasu 112        
            sotsiaalmaks 113        
            töötuskindlustusmaks 114        
            puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga 115        
            erisoodustused 116        
      Koolituskulu 117        
      Muud tegevuskulud (ärikulud) (read 119+...+127) 118        
            Immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 119        
            Materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kahjum 120        
            Ühingute ja liitude liikmemaksud 121        
            Tegevuslitsentsid 122        
            Saastetasu 123        
            Vee erikasutuse tasu 124        
            Trahvid 125        
            Viivisekulud 126        
            Muud maksud ja kulud 127        
                  sellest käibemaks 128        
      Finantskulu 129        
            Intressikulu 130        
            Muud finantskulud 131        
      Erakorralised kulud 132        
MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 49) 133