Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2009-2010) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T9010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu Liik Rea nr. Summa, krooni
A B 1
Eelmise aasta tulem 000 leia(periood=eelmine,T8011R130V1) + leia(periood=eelmine,T9011R130V1)
TULUD KOKKU (read 02+08+15+19+30+42+47) 001    
    Tulud riigieelarvest (read 03+04+07) 002    
        sh põhivara sihtfinantseerimine 003    
        sh tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine (≥ read 05+06) 004    
            sh kiirabi finantseerimine 005    
            sh ravikindlustuseta isikute eest 006    
        sh ennetustegevuseks 007    
    Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 09+ ... +14) 008    
        raviteenus 009    
        hooldusravi 010    
        taastusravi 011    
        ennetus (sh koolitervishoid) 012    
        põhivara sihtfinantseerimine 013    
        muud 014    
    Laekumised kohalikult omavalitsuselt 015    
        sh põhivara soetuseks 016    
        sh terviseteenuste finantseerimiseks 017    
            sh ravikindlustuseta isikute eest 018    
    Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 20+21+23+25) 019    
        tervishoiuasutustelt 020    
        rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 021    
            sh annetused 022    
        juriidilistelt isikutelt 023    
            sh annetused 024    
        füüsilistelt isikutelt 025    
            sh annetused 026    
            sh visiiditasu 027    
            sh voodipäeva tasu 028    
            sh tasulised teenused 029    
Muud tegevustulud (äritulud) (read 31+37+38+39+41) 030    
    tulu põhitegevusega mitteseotud teenustest  031    
      sh koolitustulu 032    
      sh tulu kaupade müügist 033    
      sh tulu ravimiuuringutest 034    
      sh renditulu 035    
      sh trahvid ja viivisetulu 036    
    immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 037    
    materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 038    
    aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodid tulu  039    
      sh tagastatud käibemaks 040    
    muud äritulud 041    
Finantstulud (read 43+ ... +46) 042    
    tulu pikaajalistelt investeeringutelt 043    
    intressitulu 044    
    tulu dividendidelt 045    
    muud finantstulud 046    
Erakorralised tulud 047