Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabeli "1. Ametikohad" tingimused 

Tabeli 1. Ametikohad tingimused

Nr Tingimus Erandid
7002 v1=v2+v3+v4+v5+v6+v7