Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni) 
Tabel: 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4010
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tulu Liik Rea nr. Summa, krooni Märkused
A B 1 2
Eelmise aasta tulem 000        
TULUD KOKKU (read 02+08+15+21+31+34+43+48) 001        
      Tulud riigieelarvest (read 03+04+07) 002        
            sh põhivara sihtfinantseerimine 003        
            sh tervisehoiuteenuste sihtfinantseerimine ( >=read 05+06) 004        
                  sh kiirabi finantseerimine 005        
                  sh ravikindlustuseta isikute eest 006        
            sh ennetustegevuseks 007        
      Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 09+ ... +14) 008        
            raviteenus 009        
            hooldusravi 010        
            taastusravi 011        
            ennetusravi (sh koolitervishoid) 012        
            põhivara sihtfinantseerimine 013        
            muud 014        
      Toetused asutustelt 015        
            kohalikud omavalitsused 016        
                  sh põhivara soetuseks 017        
                  sh terviseteenuste finantseerimiseks 018        
                        sh ravikindlustuseta isikute eest 019        
            tervishoiuasutused 020        
      Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt 021        
            toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 022        
                  sh annetused 023        
            juriidilised isikud 024        
                  sh annetused 025        
            füüsilised isikud ( read 27+ ... +30) 026        
                  sh annetused 027        
                  sh visiiditasu 028        
                  sh voodipäeva tasu 029        
                  sh muud tasud 030        
      Muud tulud majandustegevusest 031        
            koolitus 032        
            muud omatulud 033        
      Muud tegevustulud (äritulud) (35+36+37+40) 034        
            immateriaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 035        
            materiaalse põhivara müügi või likvideerimise kasum 036        
            põhitegevusega mitteseotud teenused 037        
                  sh renditulu 038        
                  sh trahvid ja viivisetulu 039        
            aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide tulu 040        
                  sh tagastatud tulumaks 041        
                  sh tagastatud käibemaks 042        
      Finantstulud (read 44+...+47) 043        
            tulu pikaajalistelt investeeringutelt 044        
            intressitulu 045        
            tulu dividendidelt 046        
            muud finantstulud 047        
      Erakorralised tulud 048